EN


Algemene Voorwaarden


Artikel Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Project: bedrijfsactiviteit, initiatief of project waarmee arbeidsparticipatie gestimuleerd wordt in regio Rotterdam Rijnmond.

- Projectplan: plan van aanpak, waarin in ieder geval het Project (waaronder de kosten voor materialen, voorzieningen en/of ureninzet) en de doelstellingen zijn geformuleerd.

- Drempelwaarde: het minimaal aantal te verkopen RIKX dat nodig is om het Project kostendekkend te laten zijn en dus het Project uit te kunnen voeren.

- Pilot: het door de Gemeente Rotterdam, Rebel Group Executives BV en het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) opgezette onderzoekstraject waarin tijdelijk in de vorm van een pilot met de werking van RIKX geëxperimenteerd wordt, uiterlijk tot 1 september 2020.

- Pilotteam: Gemeente Rotterdam, Rebel Group Executives BV en Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR).

- Stichting RIKX: een stichting derdengelden, opgericht naar Nederlands recht om uitvoering te geven aan de Pilot.

- Expertteam: een team van experts op het gebied van arbeidsparticipatie, ondernemerschap en impact meting.

- Impact Waarde: waardering van het Expertteam van de impact/waarde van het Project, uitgedrukt in aantallen RIKX.

- RIKX-platform: het online platform waarop Projecten g worden geplaatst door Deelnemers en waar RIKX gekocht en verkocht kunnen worden ten behoeve van die Projecten.

- Deelnemers: sociale ondernemers die een Project plaatsen binnen de Pilot op het RIKX-platform na uitnodiging en toelating door Pilotteam.

- RIKX: de rekeneenheid die wordt gebruikt voor het uitdrukken van de omvang van het maatschappelijk rendement (social return) van een Project

- Kopers: ondernemingen die via het RIKX-platform RIKX kopen van Deelnemers.


Artikel Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend van toepassing op Projecten die worden aangeboden op het RIKX Platform gedurende de Pilot. Het kunnen zowel Projecten zijn die al afgerond / gerealiseerd zijn dan wel Projecten die nog moeten starten.


Artikel Deelname

Deelname aan de Pilot is alleen mogelijk :

i) op uitnodiging van Pilotteam ;

ii) alleen voor Projecten die in het aanvraagformulier zijn beschreven door de Deelnemer en vergezeld zijn van een Projectplan;

iii) door een Deelnemer die een rechtspersoon naar Nederlands recht is en die blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland is gevestigd.


Artikel Hoogte van de financiering

Er kan maximaal € 75.000,- per Project aan RIKX aangeboden worden op het RIKX-platform. Deelnemers erkennen en accepteren dat, Projecten die nog moeten starten, een minimale aantal RIKX verkocht moet worden, ter hoogte van de Drempelwaarde , voordat het Project doorgang kan vinden.


Artikel Toekenning RIKX

1. Binnen de Pilot stelt het Expertteam vast hoeveel RIKX er op basis van het Project aangeboden kunnen worden op het RIKX platform. Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen een Drempelwaarde en alles daarboven.

2. Waardering vindt plaats op basis van het toekennen van punten voor het bereik, de diepgang en de duurzaamheid van de gemaakte impact.

a. Onder bereik verstaan we in de Pilot het aantal mensen uit de beoogde doelgroep die middels het Project wordt bereikt.

b. Onder diepgang verstaan we in de Pilot de mate waarin het Project impact heeft op het leven van de beoogde doelgroep.

c. Onder duurzaamheid verstaan we in de Pilot de mate waarin het beoogde effect werkzaam blijft gedurende langere periode.

3. Deelnemers en Kopers accepteren de toegekende aantallen RIKX per Project en daarover kan niet in discussie getreden worden.

4. Aan de waardering van het Expertteam kunnen geen (financiële) rechten worden ontleend. Stichting RIKX geeft geen garanties daarover, en heeft geen enkele zorgplicht tegenover wie dan ook.

5. Elke Deelnemer, wiens project nog moet starten, geeft de Drempelwaarde aan bij plaatsing van het Project op het RIKX platform. Kopers kunnen vervolgens zelf bepalen hoeveel RIKX zij wensen af te nemen per Project. Enkel en alleen in het geval een Project de Drempelwaarde heeft behaald, zal kunnen worden overgegaan tot daadwerkelijke verkoop van de RIKX, tegen de vastgestelde waarde en kan uitvoering van het Project starten. Als de Drempelwaarde niet wordt gehaald, gaat het Project niet door.

6. Deelnemers zijn ermee bekend en erkennen dat, de mogelijkheid bestaat dat er geen of niet genoeg RIKX verkocht kunnen worden om het Project te starten.


Artikel De aanvraag

De Deelnemer dient zijn aanvraag in bij Pilotteam door middel van het aanvraagformulier welke wordt toegezonden aan de Deelnemer door Pilotteam. Het aanvraagformulier wordt in ieder geval vergezeld van het Projectplan.


Artikel Weigeringsgronden aanvraag

1. Deelname aan de Pilot kan door Pilotteam worden afgewezen indien:

a. het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, en het niet binnen de door de Pilotteam gestelde termijn wordt aangevuld;

b. het Project grotendeels buiten de grenzen van regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd;

c. het Project niet ten behoeve van de inwoners van regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd;

d. het Project voor dezelfde activiteiten reeds subsidie heeft ontvangen;

e. het Project als niet haalbaar of realistisch wordt ingeschat door het Expert Team, voor wat betreft begroting, planning of uitvoering;

f. Een Project, gebaseerd op SROI overrealisatie, niet als zodanig wordt erkend door het WSPR


Artikel Verplichtingen van Deelnemer

1. Deelnemers werken mee aan het evaluatieonderzoek dat in het kader van de Pilot zal worden uitgevoerd.

2. Deelnemers maken de resultaten van hun inspanningen met betrekking tot de gestelde doelstellingen in het Projectplan inzichtelijk teneinde de impactwaarde (uitgedrukt in RIKX) te kunnen vaststellen, dan wel na afloop te kunnen verifiëren.

3. De Projecten en de daarin gestelde doelstellingen, zijn uiterlijk op 1 juli 2020 uitgevoerd.

4. Deelnemers zijn transparant over de besteding van de eventuele overwaarde (impactwaarde groter dan projectkosten) in lijn met de Code Sociale Ondernemingen.

5. Te allen tijden moet er op eerste verzoek een sluitende boekhouding te overleggen zijn aan Stichting RIKX met betrekking tot de uitgaven binnen het Project.


Artikel 9 Stichting RIKX

1. Teneinde de Pilot uit te kunnen voeren is een Stichting RIKX opgericht.

2. Stichting RIKX factureert Kopers het bedrag dat gecommitteerd is op het RIKX platform.

3. Stichting RIKX maakt de bedragen pas over naar Deelnemers en nadat zij de corresponderende bedragen van Kopers met betrekking tot het Project hebben ontvangen..

4. Voor wat betreft Projecten die nog moeten starten, keert Stichting RIKX bedragen ter hoogte van de Drempelwaarde uit aan Deelnemer, na ontvangst van de corresponderende bedragen van Kopers. Alles boven de Drempelwaarde wordt pas uitgekeerd nadat Deelnemer kan aantonen dat de doelstellingen van het Projectplan zijn behaald. Indien niet alle doelstellingen zijn gehaald, zal Stichting RIKX naar rato van de gerealiseerde doelstellingen de bedragen uitkeren aan Deelnemer. Het restant zal worden uitgekeerd aan het SROI-fonds.

5. Uiterlijk 31 juli 2020 zullen Deelnemers overeenkomstig artikel 8 aan Stichting RIKX verantwoording afleggen over de doelstellingen van het Project.

6. Uiterlijk 1 september 2020 zal Stichting RIKX op basis van artikel 9.5 de hoogte van het uit te keren bedrag definitief vaststellen en conform 9.4 tot betaling daarvan overgaan.


Artikel 10 Stichting RIKX en Pilotteam

1.Stichting RIKX en Pilotteam geven geen enkele garantie over de haalbaarheid van een Project, totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot de koop/verkoop van RIKX en geven zij tevens geen garantie dat toekenning van RIKX aan een Project betekent dat die RIKX ook daadwerkelijk verkocht zullen worden. Stichting RIKX en Pilotteam accepteren derhalve geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens Deelnemers en Kopers te dien aanzien.


Artikel 11 Ingebrekestelling

Indien naar het oordeel van Stichting RIKX op enig moment blijkt dat het Project niet volgens het aanvraagformulier en het Projectplan uitgevoerd wordt en er is geen voorafgaande toestemming verleend voor significante wijzigingen, behoudt Stichting RIKX het recht om uitgekeerde middelen van Deelnemer terug te vorderen.


Artikel 12 Voorbehoud op planning en uitvoering Pilot RIKX

Deelnemers en Kopers zijn ermee bekend dat dit een Pilot betreft, en accepteren derhalve dat het proces van toekenning van financiering dan wel toekenning RIKX onderhevig kan zijn aan verandering, vooral op het gebied van planning en uitvoering van de Pilot. Mochten er significante wijzigingen plaatsvinden dan zullen alle Deelnemers en Kopers en hier tijdig over geïnformeerd worden.


Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit mochten voorvloeien of hiermee verband houden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.